ஆறாம் வகுப்பு ஆங்கில புத்தகத்தில் உள்ள சிறப்பு பகுதிகள் மற்றும் வகுப்பறையில் பயன்படுத்தும் முறை குறித்த விளக்கம்.