அரசு பணியாளர்கள் தொடர்ந்து 4 ஆண்டுகள் பணியாற்றி தகுதிகாண் பருவம் முடித்தவர்களக்கு வீடு கட்ட கடன் பெற அனுமதி தகவல் தெரிவித்தல்-