ஆசிரியர்களுக்கு CRC மற்றும் சனி கிழமை வேலைநாள் பட்டியல்


School Calendar 2018 -19ன் படி CRC மற்றும் சனி கிழமை வேலைநாள் பட்டியல் :

21/7/18 - சனிக்கிழமைகள் வேலைநாள்

28/7/18 - சனிக்கிழமைகள் வேலைநாள்

4/8/18 - சனிக்கிழமை CRC பயிற்சி நாள்