தமிழக அரசு ஆசிரியர்களுக் கான ஒரு நாள் செயலி உருவாக்கப் பயிலரங்கம்