அறிக்கையை தாக்கல் செய்யாமல் காலாவதியான வல்லுனர் குழு!!!