2018-19 ஆம் கல்வியாண்டு- ஜீன் -ஜீலை -ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான -அனைத்து வகை பள்ளிகளுக்கான ஆண்டு செயல்திட்டம்-SCHOOL DIARY