12.06.2018-குழந்தை தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தினம்- காலை 11 மணிக்கு உறுதிமொழி எடுத்தல்