ஆயுதங்களின்றி அமைதியாக பொது இடத்தில் கூடுவது மக்களின் அடிப்படை உரிமை டெல்லி நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!!!