தொடக்கநிலை வகுப்புக்கான தமிழக அரசின் புதிய சீருடை வண்ணம்


தொடக்கநிலை வகுப்புக்கான தமிழக அரசின் புதிய சீருடை வண்ணம்
கரும்பச்சை கால்சட்டை
இளம்பச்சை மேல்சட்டை