பள்ளிக் கல்வித்துறையில் அனைத்து பள்ளிகளும் ஒன்றினைந்து அரசாணை 101 இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.இனி... C. E. O. D. E. O. B. E. O. A. E. E.O.வுக்குப் பதில் இனி... B. E. O. Block Educational Officer