பாடக்குறிப்பு பதிவேடு பராமரிக்க அரசாணை இல்லை..அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் விளக்கம்.