முகவரி பக்கம் இல்லாமல் "பாஸ்போர்ட்"வெளிவரும்-வெளியுறவுத்துறை தகவல்!!!