750 தனி ஊதிய முரண்பாடுகளை களைய முதல்வர் தனிப்பிரிவில் மனு