அரசாணை எண் :3-பொங்கலுக்காக ஜனவரி 12ம் தேதி தமிழகத்தின் அனைத்து கல்லூரி, பல்கலைக்கழகங்களுக்கு சிறப்பு விடுமுறை - தமிழக அரசு