ஆசிரியர் வருகைப்பதிவேட்டில் pay band & Grade Pay க்கு பதிலாக தற்போது எழுத வேண்டியது -ஏற்கனவே இருந்த கிரேடு பே-க்கு நேராக உள்ள Level எண் மற்றும் ஊதிய விகிதம் எழுத வேண்டும்.

உதாரணம்:
ஏற்கனவே தொ... கிரேடு பே 4500 எனில் அவருக்கு தற்போது.லெவல்-15 -ல் உள்ள 36200-114800 என எழுத வேண்டும்.