தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் M.PHIL,விடுமுறைக்கால படிப்புக்கான காலம் நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது!!!

தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் M.PHIL,விடுமுறைக்கால படிப்புக்கான காலம் நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது புவியியல் மற்றும் வரலாறு பாடம்
அங்குள்ளது எனவே நம் ஆசிரியர்கள் விண்ணப்பம் செய்யவும்
Click here Application Download pdf

Click here-to download Prospectus