ஏடிஸ் கொசுப்புழு இல்லை என வியாழன் தோறும் collector க்கு அனுப்ப வேண்டிய வாரந்திர சான்று