அரசு பள்ளிகளில் தலா ஒரு கணினி ஆசிரியர் நியமிக்க வேண்டும்