கணினி ஆசிரியர்கள் முதல் மாநில மாநாடு ஈரோடு மாவட்டத்தில்...

அந்தந்த மாவட்டத்தில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தி மாநாடு சிறப்பிக்க
தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது..


வெ.குமரேசன்,
9626545446 ,9789180422,
மாநிலப் பொதுச்செயலாளர்,

தமிழ்நாடு பி.எட் கணினி அறிவியல் வேலையில்லா பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் சங்கம்655/2014.