கற்பித்தலில் தனியார் பள்ளிகளை மிஞ்சும் அரசு துவக்கப்பள்ளி!!!