ஜாக்டோ -ஜியோ கிராப்பிலிருந்து அரசு பணியாளர் சங்கம் விலகல், மாநில தலைவர் அறிவிப்பு