பட்டதாரி ஆசிரியர் காலி பணியிடம் பாட வாரியாக :

TET P2 :
தமிழ் 271
ஆங்கிலம் 228
கணிதம் 436
அறிவியல் 696

சமூக அறிவியல் 454
Date 12.12.17
-முதல்வர் தனிபிரிவு பதில்