துப்பரவு பணியாளர்கள் சம்பளம் இழுத்தடிப்பு அரசு பள்ளிகளில் கேள்விக்குறியாகிறது சுகாதாரம்! !!