'ஆசிரியரின் அடி எங்களுக்கு உரம்' கலு்வித்துறை முன்னாள் இயக்குநர்!!!