பகுதி நேர ஆசிரியர் போராட்டம், பட்டியல் தயாரிக்க உத்தரவு