இப்படி ஒரு பள்ளி நமக்கு வாய்க்கவில்லையே - அனைவரையும் ஏங்கவைக்கும் அரசுப்பள்ளி