பள்ளிகளில் ஆண்டுவிழா நடத்துதல் சார்பாக மாநில திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு