குடும்பத்தின் முதல் பட்டதாரி மாணவர் சலுகையில் முதலில் பிறந்த இரட்டையர் இருவருக்கும் வழங்க அரசு ஆணை

உயர்கல்வி - அரசு, அரசு உதவிபெறும் மற்றும் தனியார் தொழிற்கல்லூரிகளில் ஒற்றைச் சாளர கலந்தாய்வின் மூலம் மூலம் சேர்க்கை பெறும் முதல் பட்டதாரி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் கல்வி கட்டண சலுகையினை ஒரே
குடும்பத்தைச் சார்ந்த முதல் இரட்டையர்கள் இருவருக்கும் வழங்குதல் குறித்த தெளிவுரை.