சுயநிதிப் பள்ளிகளில் நியமனம் உள்பட அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கு தகுதித் தேர்வு கட்டாயம் தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு