மழலை மொழியில் சுகாதார உறுதிமொழி கூறும் முதல்வகுப்பு மாணவி ஆ.ஜெயபெனடிக்டா ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி. அ.வெங்கடாபுரம். அரவக்குறிச்சி ஒன்றியம். கரூர் மாவட்டம்.9944115724