அரசாணை எண்:268 பள்ளிக்கல்வி நாள்:27.12.2017- முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் இடமாற்றம்- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது