காலியாக உள்ள 2500கணினி அறிவியல் பணியிடங்களை நிரப்ப வலியுறுத்தல் நன்றி:தினகரன்