2017 அரையாண்டு தேர்ச்சி விவரங்களை இணையத்தில் பதிவு செய்ய உத்தரவு - CEO செயல்முறைகள்