கற்றல் குறியீடு மாணவர்கள் பெற்றிருக்க வேண்டிய திறன்கள்-- (1,2,3 வகுப்புகள்)