திண்டுக்கல் CEO - ஆசிரியர்கள் CELL PHONE பயன்படுத்துகிறார்களா என தலைமை ஆசிரியர்கள் அடிக்கடி வகுப்பறையில் பார்வையிட வேண்டும் - செயல்முறைகள்