ஆதார் இல்லாமல் சொத்து பத்திரங்களை இனி பதிவு செய்ய முடியாது!!!