55 மாணவரை கைவிட்ட அரசு பள்ளி நடத்தும் கிராம மக்கள்