5,000 அரசுப்பள்ளிகளை இணைக்க திட்டம்- தகவல் திரட்டுது கல்வித்துறை