அரசாணை எண் 163 பள்ளிக்கல்வி நாள்:10.07.2017- தமிழக மாணவர்களுக்கு கலைத்திருவிழா திட்டம் அறிமுகப்படுத்துதல்- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது