மகனின் ஆசையை நிறைவேற்ற ரூ 1 கோடி மதிப்புள்ள நிலத்தை அரசு பள்ளிக்கு எழுதி விட்டு இறந்த விவசாயி