விருப்பம் இல்லாத ஆசிரியர்களை ஆசிரிய பிரதிநிதி (RP)யாக அனுப்ப இயலாது - RTI பதில்

 THANKS TO Mr.M Murugesan <murugesan.musa@gmail.com