தொடக்கப்பள்ளி தலைமையாசிரியரின் ஊதிய நிர்ணயம் குறித்து(Pay fixation for Ele- hm) உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!!!