DSE - ஆசிரியர் பயிற்றுராக மாற்றுப்பணியில் பணிபுரிய விருப்பமுள்ள பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் - இயக்குனர் செயல்முறைகள்