அனைத்து தொடக்க, நடு, உயர், மேல்நிலைப்பள்ளிகளை CEO/DEEO தலைமையில் குழு ஆய்வு (TEAM VISIT) செய்ய உத்தரவு - செயல்முறைகள்