சான்றிதழ் தாமதம்: மாணவனுக்கு ஒரு லட்சம் இழப்பு,பள்ளிக்கு ஒரு லட்சம் 'பைன்'!!!