மத்தியரசின் ஊதிய அட்டவணையை பின்பற்றாமல் வேறு அட்டவணையை பின்பற்றுவது வேதனை அளிக்கிறது ஓய்வூ பெற்ற ஊழியர் சங்கம் குற்றச்சாட்டு!!!