தமிழகத்தில் கணினி அறிவியல் பாடத்திற்கு பி.எட் உள்ளதா?கணினி அறிவியலில் பாடத்திற்க்கு பி.எட் உள்ளதா முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு மனு..