ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் அவசர செய்தி......(இது போலி அறிக்கை என தகவல் வருகிறது.உறுதிப்படுத்தி கொள்ளவும்).