7 வது ஊதிய குழு முரண்பாடு - நவம்பர் 15 முதல் போராட்டம் - ஆசிரியர்கள் அறிவிப்பு