பள்ளி மாணவ / மாணவியர்களிடையே சிக்கனம் மற்றும் சேமிப்பை வலியுறுத்தி 30.10.2017 அன்று போட்டிகள் நடத்துதல் குறித்த அரசாணை : 298, நாள் 09.10.2017